Algemene Inkoopvoorwaarden

Versie januari 2022

Algemene Bepalingen

 1. Definities
  • GSC: de besloten vennootschap The Green Soap Company B.V., tevens handelend onder de namen Marcel’s Green Soap en The Green Soap Company, statutair gevestigd te Haarlem, bezoekadres Voorhelmstraat 25-101 te 2012 ZM Haarlem, alsmede de aan The Green Soap Company B.V. gelieerde vennootschappen, waaronder (maar niet uitsluitend) The Green Soap Holding B.V. en Green Soap River B.V.
  • Leverancier: de partij die krachtens deze Overeenkomst Goederen aan GSC levert en/of Diensten aan GSC verleent.
  • Partijen: GSC en de Leverancier.
  • Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen partijen betreffende levering van Goederen of het verrichten van Diensten door de Leverancier aan GSC.
  • Goederen: te leveren stoffelijke objecten, inclusief de montage en/of installatie daarvan.
  • Diensten: de door de Leverancier op basis van de Overeenkomst ten behoeve van GSC te verrichten werkzaamheden.
  • Schriftelijk: op papier of (eventueel als gescand bestand) per e-mail.
  • Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en (reeds bestaande) overeenkomsten met betrekking tot het leveren van Goederen of het verrichten van Diensten door de Leverancier aan GSC.
  • De Leverancier met wie eenmaal op basis van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Inkoopvoorwaarden op alle toekomstige Overeenkomsten tussen de Leverancier en GSC, alsmede met de toepasselijkheid van deze Algemene Inkoopvoorwaarden op (toekomstige) Overeenkomsten tussen aan de Leverancier gelieerde vennootschappen en GSC.
  • GSC wijst de algemene (leverings)voorwaarden van de Leverancier uitdrukkelijk van de hand.
  • Afwijking van deze Algemene Inkoopvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
  • Voor zover een bepaling uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden niet (geheel) rechtsgeldig mocht blijken te zijn doet dat niet af aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden. De niet geldende bepaling wordt geacht van rechtswege te zijn vervangen door een wel geldige bepaling die qua rechtsgevolg zoveel als mogelijk aansluit bij de ongeldige bepaling.

 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
  • Indien de Leverancier een (schriftelijke of mondelinge) aanbieding heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van GSC.
  • Indien de Leverancier geen schriftelijke of mondelinge aanbieding heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand doordat de Leverancier een schriftelijke opdracht van GSC binnen veertien dagen schriftelijk heeft aanvaard, mits bij die aanvaarding deze Algemene Inkoopvoorwaarden niet door de Leverancier van de hand zijn gewezen.
  • Offertes zijn onvoorwaardelijk en kosteloos, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • Mondelinge of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van GSC binden GSC alleen indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van GSC.

 

 1. Duur Overeenkomst, opzegging en (stilzwijgende) verlenging
  • Overeenkomsten worden uitsluitend voor bepaalde tijd aangegaan en eindigen van rechtswege. De Contractperiode wordt in de Overeenkomst bepaald. GSC gaat niet akkoord met een stilzwijgende verlenging van Overeenkomsten/de Contractperiode. Uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de Contractperiode zal de Leverancier contact opnemen met GSC om, indien gewenst, een nieuwe Contractperiode overeen te komen.
  • GSC is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Bij gebruikmaking van deze opzegmogelijkheid is GSC geen schadevergoeding aan de Leverancier verschuldigd.

 

 1. Prijs
  • De in de Overeenkomst vermelde prijzen met betrekking tot het leveren van Goederen of het verrichten van Diensten staan vast. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst, kunnen de prijzen niet eenzijdig door de Leverancier worden gewijzigd gedurende de Contractperiode.
  • Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief alle kosten en toeslagen, waaronder (maar niet uitsluitend): de kosten van emballage, lading, vervoer, installatie, lossing van de Goederen, verzekeringen, administratie, verblijf van personen, reiskosten en reistijd. Additionele kosten die niet uitdrukkelijk vooraf door GSC schriftelijk zijn aanvaard, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  • Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), inclusief alle andere van overheidswege opgelegde belastingen, accijnzen en heffingen.

 

 1. Facturering en betaling
  • Facturering van Goederen vindt plaats nadat de Goederen geleverd zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Facturering van verrichte Diensten zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst geschieden door middel van een maandelijks door de Leverancier bij GSC in te dienen gespecificeerde factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Betaling door GSC vindt plaats vanaf dertig dagen na factuurdatum.
  • Overschrijding van enige betalingstermijn door GSC geeft de Leverancier niet het recht haar prestaties op te schorten, dan wel te beëindigen.

 

 1. Leveringscondities en eigendomsoverdracht
  • De Leverancier levert de Goederen binnen 30 dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Diensten worden eveneens uitgevoerd binnen 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Bij niet tijdige levering/uitvoering is de Leverancier, behoudens in geval van overmacht, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval heeft GSC het recht de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.
  • Levering geschiedt volgens de conditie DDP (Delivery Duty Paid).
  • De eigendom van Goederen zal, met terzijdestelling van eventuele aanspraken op eigendomsvoorbehoud en rechten van reclame, op GSC overgaan op het moment waarop deze Goederen aan GSC (geacht te worden) zijn geleverd of op het moment van vooruitbetaling of tussentijdse betaling. Zodra de Goederen nog niet in de macht zijn gebracht van GCS, zullen de Goederen door de Leverancier als goed huisvader worden beheerd en op een zodanige wijze dat de eigendommen van GCS identificeerbaar zijn.
  • Tot het moment van levering is Leverancier gehouden de prestatie te verzekeren.

 

 1. Intellectuele en industriële eigendom
  • De Leverancier staat er voor in dat het gebruik van de door haar geleverde Goederen en verrichte Diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden.
  • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die zullen ontstaan en kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de Overeenkomst en/of het geleverde en/of die samen met GSC ontwikkeld worden, berusten bij GSC. Voor zover noodzakelijk, draagt de Leverancier de intellectuele en industriële eigendomsrechten over aan GSC. De Leverancier zal steeds meewerken aan een nadere effectuering van deze overdracht. Het is Leverancier verboden de producten die intellectuele of industriële eigendomsrechten zijn van GSC, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
  • De Leverancier vrijwaart GSC van aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met enigerlei inbreuk op de hiervoor bedoelde rechten.

 

 1. Geheimhouding en gebruik merk GSC
  • Zonder schriftelijke toestemming is het de Leverancier niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GSC, enige informatie over de inhoud van deze Overeenkomst en/of andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie openbaar maken.
  • Leverancier verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, specificaties, andere bedrijfsinformatie alsmede know-how, in de ruimste zin van het woord, afkomstig van GSC, die door of bij de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst te harer kennis zijn gebracht of gekomen. Bij schending van deze bepaling is de Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,-.
  • De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst.
  • Zonder schriftelijke toestemming is het de Leverancier niet toegestaan om gebruik te maken van de merken van GSC.  

 

 1. Overdracht rechten en plichten, Onderaanneming en Registratieverplichting Waadi
  • Zonder schriftelijk akkoord is het de Leverancier niet toegestaan om de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan derden over te dragen, te vervreemden of te bezwaren. Eventuele toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Leverancier voor de nakoming van de Overeenkomst.
  • De Leverancier is behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GSC niet bevoegd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden, al dan niet in onderaanneming, uit te besteden. Bij eventuele toestemming van GSC blijft de Leverancier volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Indien sprake is van de – al dan niet bedrijfsmatige – terbeschikkingstelling van personeel door de Leverancier aan GSC, voldoet de Leverancier conform de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) aan de registratieverplichting in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Leverancier vrijwaart GSC voor eventuele boetes of andersoortige maatregelen die GSC opgelegd krijgt als gevolg van de niet-naleving door de Leverancier van haar verplichtingen uit hoofde van de Waadi.

 

 1. Garantie en klachttermijn
  • Ten aanzien van Goederen, garandeert de Leverancier dat:
 • dat de Goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor deze bestemd zijn, van goede kwaliteit zijn, vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten zijn;
 • dat de Goederen geheel in overeenstemming zijn met de eisen vervat in de door GSC verstrekte opdracht en andere door GSC verstrekte documenten en geheel aan de overeenkomst voldoen.
 • dat de Goederen tenminste voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en geen risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van personen of zaken.
  • Ten aanzien van Diensten, garandeert de Leverancier dat:
 • de Diensten op correcte wijze worden uitgevoerd en het resultaat van deze diensten van goede kwaliteit is en conform de eisen vervat in de door GSC verstrekte opdracht;
 • de Diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd met gebruikmaking van de juiste materialen;
 • haar personeel en/of derden voor de duur van de Overeenkomst zal (blijven) voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring;
  • Voor Goederen en Diensten geldt een garantietermijn van één jaar. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de Goederen en/of Diensten niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een tekortkoming als bedoeld in dit artikel. De garantietermijn wordt verlengd met de tijd gedurende welke van de Goederen / Diensten wegens een aan Leverancier toe te rekenen defect of ongeschiktheid, niet het beoogde gebruik kan worden gemaakt. In geval van herstel of vervanging van de Goederen/Diensten of delen daarvan, zal een nieuwe garantietermijn van één jaar aanvangen.
  • De garantie houdt in dat, onverminderd het recht van GSC tot schadeloosstelling voor alle kosten en schade welke het gevolg zijn van gebrekkigheid dan wel ongeschiktheid van door Leverancier geleverde Goederen / Diensten, dat alle gebreken ontstaan tijdens de garantieperiode, met uitzondering van die veroorzaakt door normale slijtage, onmiddellijk op eerste verzoek daartoe van GSC geheel worden hersteld en/of vervangen. De Leverancier is gehouden alle kosten te dragen, die gemaakt dienen te worden om vervanging en/of herstel en/of correcte nakoming van ongeschikte en/of gebrekkige Goederen / Diensten, waarvoor hij aansprakelijk is, te bewerkstelligen.
  • Indien na overleg met de Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgen, heeft GSC in spoedeisende gevallen het recht herstel of vervanging voor rekening van de Leverancier zelf of door een derde te laten uitvoeren.
  • De klachttermijn zoals bedoeld in artikel 6:89 BW / 7:23 BW wordt gelijkgesteld aan de garantietermijn. Eventuele gebreken ten aanzien van Goederen en/of tekortkoming ten aanzien van de uitvoering van Diensten zijn tijdig gemeld indien zij binnen de garantieperiode schriftelijk door GSC aan de Leverancier worden gemeld.

 

 1. Aansprakelijkheid en verzekering
  • Indien de Leverancier tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, is de Leverancier aansprakelijk voor de directe en indirecte schade die GSC als gevolg van deze tekortkoming lijdt, waaronder (maar niet uitsluitend): gederfde winst, gemiste kansen.
  • De Leverancier zal op eigen kosten adequate aansprakelijkheidsverzekeringen (waaronder in ieder geval bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen) afsluiten.

 

 1. Ontbinding
  • GSC is bevoegd om naar haar keuze de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien er sprake is van:
 • surseance van betaling of faillietverklaring van de Leverancier of een aanvraag daartoe;
 • onder curatele stelling of onder bewindstelling van de Leverancier;
 • verkoop of beëindiging van de onderneming of overlijden van de Leverancier;
 • intrekking van vergunningen van de Leverancier die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
 • geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen of op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Leverancier of op Goederen die bestemd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 • niet of niet volledige nakoming van de verplichtingen die volgen uit de Overeenkomst en de tekortkoming zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden gevergd.
  • Alle vorderingen die GSC in geval van beëindiging overeenkomstig dit artikel op de Leverancier heeft, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

 

 1. Hulpmiddelen
  • De Leverancier draagt zelf zorg voor de noodzakelijke (hulp)materialen, gereedschappen, machines, werkkleding en veiligheidsmiddelen.
  • Door GSC ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van GSC door GSC aangeschafte en/of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties, matrijzen en overige hulpmiddelen blijven eigendom van GSC / worden eigendom van GSC, op het moment van aanschaf of vervaardiging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • Verandering aan de bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de dienstverlening aan GSC is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GSC. Goedkeuring laat de garantieverplichtingen van de Leverancier evenwel onverlet.

 

 

 1. Overmacht
  • In geval van overmacht hebben Partijen de bevoegdheid om de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. De Partij die de opschorting inroept dient de andere Partij hiervan onmiddellijk – maar in ieder geval binnen drie (3) dagen – nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, schriftelijk van de overmachtsituatie in kennis te stellen onder overlegging van bewijsstukken. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan dertig dagen, heeft een Partij het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder dat daarbij recht op schadevergoeding ontstaat.
  • Onder overmacht wordt in elk geval niet gerekend de gevolgen van de corona pandemie, ziekte van of gebrek aan personeel, stakingen, tekortkoming van door de Leverancier ingeschakelde derden, uitval of ongeschiktheid van hulpmaterialen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij de Leverancier of de door haar ingeschakelde derden.

 

 1. Buitengerechtelijke kosten, toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Indien de Leverancier niet aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst voldoet en GSC ter vergoeding van haar schade buitengerechtelijke kosten maakt, is de Leverancier voor deze kosten aansprakelijk. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt in ieder geval 5 % van het financiële belang. GSC behoudt het recht op vergoeding van haar werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten door de Leverancier.
  • Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
  • Alle geschillen tussen GSC en de Leverancier zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Stel je vraag!

Bij GSC zijn we gek op vragen. Omdat wij geloven dat nieuwsgierigheid essentieel is voor vooruitgang. Dus tik maar in wat je wilt weten. We vinden niets gek.