Algemene Verkoopvoorwaarden zakelijk

Versie januari 2022
 1. Definities
  • GSC: de besloten vennootschap The Green Soap Company B.V., tevens handelend onder de namen Marcel’s Green Soap en The Green Soap Company, statutair gevestigd te Haarlem, bezoekadres Voorhelmstraat 25-101 te 2012 ZM Haarlem, alsmede de aan The Green Soap Company B.V. gelieerde vennootschappen, waaronder (maar niet uitsluitend) The Green Soap Holding B.V. en Green Soap River B.V.
  • De Afnemer: alle zakelijke klanten van GSC, niet zijnde consumenten. Aldus natuurlijke personen handelend in beroep of bedrijf en rechtspersonen die staan ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of in het buitenland aan wie GSC krachtens een Overeenkomst Goederen levert.
  • Partijen: GSC en de Afnemer.
  • Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Partijen betreffende levering van Goederen door GSC aan de Afnemer.
  • Goederen: de door GSC te leveren producten, zoals (maar niet alleen) zeep- en schoonmaakproducten.
  • Schriftelijk: op papier of (eventueel als gescand bestand) per e-mail.
  • Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst.
  • Website: marcelsgreensoap.com, alsmede enig ander online verkoopplatform van GSC.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en (reeds bestaande) overeenkomsten met betrekking tot het leveren van Goederen door GSC aan de Afnemer.
  • De Afnemer met wie eenmaal op basis van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden op alle toekomstige Overeenkomsten tussen de Afnemer en GSC, alsmede met de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden op (toekomstige) Overeenkomsten tussen aan de Afnemer gelieerde vennootschappen en GSC.
  • GSC wijst de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer uitdrukkelijk van de hand.
  • Afwijking van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden overeengekomen.
  • Voor zover een bepaling uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet (geheel) rechtsgeldig mocht blijken, doet dat niet af aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De niet geldende bepaling wordt geacht van rechtswege te zijn vervangen door een wel geldige bepaling die qua rechtsgevolg zoveel als mogelijk aansluit bij de ongeldige bepaling.

 

 1. Aanbod
  • De offerte van GSC geldt als een aanbod. Ook als aanbod geldt hetgeen GSC op haar Website aanbiedt, onder de voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
  • Het aanbod is tot 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte of de Website anders blijkt en tenzij een offerte wordt ingetrokken.
  • GSC is gerechtigd om aanvragen c.q. uitnodigingen tot het doen van een aanbod / offerte zonder opgaaf van redenen te weigeren;
  • Gedurende de in de offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Goederen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
  • Indien Goederen worden aangeboden voor een dusdanige prijs dat het voor een redelijk denkende Afnemer duidelijk moet zijn dat er sprake is van een kennelijke fout aan de zijde van GSC (of door de websitebeheerder), is er in afwijking van artikel 3 geen sprake van een aanbod en komt er aldus geen Overeenkomst tot stand.

 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
  • Indien GSC een aanbod als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door Schriftelijke aanvaarding door de Afnemer. Aanvaarding geschiedt in beginsel door:
 • Ondertekening van de offerte;
 • Een Schriftelijk akkoord waarin deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk van de hand worden gewezen;
 • Indien de Overeenkomst via de Website van GSC tot stand komt: door het bevestigen van de online bestelling na acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden;
 • Een mondeling akkoord, gevolgd door de overeengekomen aanbetaling.
  • Indien GSC geen Schriftelijke of mondelinge aanbieding heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand doordat GSC een Schriftelijke of mondelinge opdracht c.q. instructie van de Afnemer binnen veertien dagen Schriftelijk heeft aanvaard en daarbij de toepasselijkheid van de Algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.
  • Uit het handelen van Partijen kan ook blijken dat aanbod en aanvaarding op andere wijze hebben plaatsgevonden, ten gevolge waarvan eveneens een rechtsgeldige Overeenkomst tot stand is gekomen.
  • Mondelinge of Schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van GSC binden GSC alleen indien en zodra deze Schriftelijk worden bevestigd door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van GSC.
  • Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

 

 1. Levering
  • GSC heeft recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
  • GSC zal de door de Afnemer bestelde Goederen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 90 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst naar het door de Afnemer opgegeven adres (laten) verzenden, tenzij in de Overeenkomst een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  • Indien GSC er niet in slaagt om de producten binnen 90 dagen te leveren, kan de Afnemer in beginsel slechts nakoming verlangen. De Afnemer komt bij levering later dan 90 dagen geen recht op schadevergoeding toe.

 

 1. Klachttermijn en gebreken aan Goederen
  • De Afnemer wordt geacht om gebreken en/of klachten ten aanzien van de Goederen binnen 14 dagen na levering te ontdekken. De Afnemer dient vervolgens binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek / het ontstaan van de klacht, GSC Schriftelijk in gebreke te stellen en gemotiveerd en gedetailleerd melding te maken van de gestelde tekortkoming, op straffe van verval van recht.
  • Na het ontvangst van de ingebrekestelling zal GSC de gegrondheid van de klacht onderzoeken. Indien zij meent dat de klacht van de Afnemer gegrond is, dient GSC door de Afnemer in de gelegenheid te worden gesteld om het gebrek te herstellen of, naar keuze van GSC, vervangende Goederen toe te sturen.
  • In afwijking van Titel 1 van Boek 7 BW komen partijen overeen dat onder een gebrek alleen wordt verstaan een afwijking waardoor het feitelijk onmogelijk is om de Goederen te gebruiken. Cosmetische/uiterlijke afwijkingen (bijvoorbeeld kleur, etiket, verpakking) leveren geen gebrek op.

 

 

 

 1. Betaling
  • Alle facturen zullen door de Afnemer worden betaald overeenkomstig de op de offerte en/of in de Overeenkomst omschreven betalingscondities. Indien de Overeenkomst via de Website tot stand komt, betaalt de Afnemer conform de op de Website omschreven betalingsinstructies.
  • Er bestaat van de zijde van Afnemer geen recht op verrekening of opschorting van betaling.
  • Behoudens andersluidende condities zal de Afnemer altijd 100 % van de koopsom binnen 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst aan GSC voldoen.
  • Bij twijfel over de liquiditeitspositie van de Afnemer is GSC gerechtigd om additionele eisen te stellen met betrekking tot vooruitbetaling, dan wel te verzoeken dat zekerheid wordt verstrekt door middel van het vestigen van een pandrecht, een bankgarantie of een depotstelling. Indien de Afnemer dit weigert is GSC gerechtigd om haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten en/of te beëindigen, onverminderd het recht van GSC om vervangende schadevergoeding te vorderen.
  • De betalingstermijn heeft te gelden als een fatale termijn. Eventueel overeengekomen, dan wel medegedeelde, opvolgende betalingstermijnen (bijvoorbeeld uitstelverlening) gelden ook telkens als een fatale termijn.

 

 1. Specifieke bepalingen ten aanzien van duurovereenkomsten
  • Een Overeenkomst kan een duurovereenkomst zijn. De Contractperiode wordt in de Overeenkomst bepaald. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt tegen het einde van de Contractperiode met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
  • Tussentijdse opzegging door de Afnemer is gedurende de Contractperiode niet mogelijk.
  • Na afloop van de overeengekomen Contractperiode wordt de Overeenkomst stilzwijgend voortgezet. Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
  • Indien zich gedurende de Contractperiode omstandigheden voordoen die bij de totstandkoming van de duurovereenkomst niet voorzien waren ten aanzien van de kostprijs van de Goederen, is GSC gerechtigd om per direct een prijsverhoging door te voeren. Voorbeelden van factoren die een prijsverhoging rechtvaardigen zijn onder andere (maar niet alleen) verhoging van belastingtarieven, verhoging van grondstofprijzen en verhoging van energieprijzen.
  • Indien de prijswijziging op grond van het bepaalde in artikel 8.4 leidt tot een verhoging van meer dan 20 % ten opzichte van de initiële overeengekomen prijs, dan is de Afnemer gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

 1. Opschorting en ontbinding
  • GSC is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, in de gevallen dat de Afnemer haar vrije beschikking of haar inkomen of vermogen verliest, in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Voorts is GSC gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden in de gevallen dat de Afnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, waaronder de betalingsverplichtingen maar ook de verplichting tot het aanleveren van benodigde informatie.
  • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of beëindigd, zijn de vorderingen van GSC op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien GSC nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
  • GSC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Afnemer lijdt doordat GSC de Overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat GSC de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort of beëindigd.

 

 

 

 1. Aansprakelijkheid
  • GSC is jegens de Afnemer of derden niet aansprakelijk voor directe (zaak)schade. Evenwel geldt dat indien GSC verzekerd is voor directe schade en de verzekering dekking verleent, de aansprakelijkheid van GSC met betrekking tot de directe schade in dat geval in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de uitkering van de betreffende verzekering, indien er ondanks de onderhavige bepaling wel sprake mocht zijn van aansprakelijkheid voor directe (zaak)schade.
  • GSC is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van de Afnemer of derden, waaronder gevolgschade (zijnde alle schade anders dan zaakschade aan de door de Afnemer geleverde zaak, waaronder gederfde winst, gederfde omzet, reputatieschade, misgelopen kansen, extra gemaakte kosten). Voorts is GSC niet aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige informatie, medewerking of materialen door de Afnemer.
  • Indien GSC toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GSC beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van GSC gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van GSC beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Slechts in het geval dat er aan de zijde van GSC sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, kan GSC geen beroep doen op de onderhavige beperking van aansprakelijkheid.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Afnemer het ontstaan van de schade onverwijld, maar in ieder geval binnen twee maanden na het ontstaan van de schade, bij GSC heeft gemeld. Vervolgens moet binnen 1 jaar een procedure jegens GSC aanhangig zijn gemaakt door de Afnemer. Een en ander op straffe van verval van recht.

 

 1. Overmacht
  • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van GSC onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van GSC (tijdelijk) worden verhinderd. Voorbeelden zijn extreme weersomstandigheden, oorlogen, maatschappelijk onrust, hyperdeflatie/hyperinflatie, stroom- en ICT/telecom gerelateerde storingen, computervredebreuk, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers van GSC, maar ook tekortkomingen van derden (zoals het niet tijdig leveren van middelen of materialen door leveranciers van GSC of onderaannemers) waardoor GSC niet aan haar eigen verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen.
  • Indien GSC door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden al die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk Schriftelijk te ontbinden, zonder dat Partijen over en ewer tot schadevergoeding gehouden zijn.
  • Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal GSC de Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De door GSC geleverde Goederen blijven eigendom van GSC totdat de Afnemer aan alle (betalings)verplichtingen volledig heeft voldaan ten aanzien van deze Overeenkomst maar ook ten aanzien van alle andere overeenkomsten tussen dezelfde Partijen.

 

 1. Retentierecht

GSC is gerechtigd om al hetgeen door de Afnemer aan GSC is aangeleverd, alsmede hetgeen GSC ten behoeve van de Afnemer heeft vervaardigd, onder zich te houden totdat de Afnemer aan al haar verplichtingen jegens GSC of aan haar gelieerde vennootschappen heeft voldaan.

 

 1. Buitengerechtelijke kosten, toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Indien de Afnemer niet aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst voldoet en GSC buitengerechtelijke kosten maakt teneinde de Afnemer tot nakoming te bewegen en/of teneinde haar schade vergoed te krijgen, is de Afnemer voor deze kosten aansprakelijk. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt in ieder geval 5 % van het financiële belang. GSC behoudt het recht op vergoeding van haar werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten door de Afnemer.
  • Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
  • Alle geschillen tussen GSC en de Afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Stel je vraag!

Bij GSC zijn we gek op vragen. Omdat wij geloven dat nieuwsgierigheid essentieel is voor vooruitgang. Dus tik maar in wat je wilt weten. We vinden niets gek.